Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden
Sanelle
1. Definities en toepasselijkheid
In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • Klant: iedereen die via de webwinkel een product wenst te kopen of heeft gekocht bij Sanelle.
  • Overeenkomst: iedere verkoopovereenkomst die tussen Sanelle als verkoper en de Klant als koper tot stand komt, elke wijziging daarvan en aanvulling daarop.
  • Product: een product dat door Sanelle te koop wordt aangeboden op de website.
  • Sanelle: Het bedrijf Sanelle, gevestigd aan de Weegbree 34 te 6601 HC Wijchen , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gelderland, onder nummer 58099905, hierna te noemen Sanelle. Het btw-nummer van Sanelle is 116033488B02.
  • Verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van Sanelle.
  • Website: de webwinkel van Sanelle, www.sanelle.nl.

Toepassing: Deze verkoopvoorwaarden maken deel uit van ieder overeenkomst en zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van Sanelle en de klant ter uitvoering van de overeenkomst. Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de verkoopvoorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.


2. Totstandkoming en herroeping van de overeenkomst
Aanbiedingen op de website, in brochures en in ander reclame- uitingen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.
Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Sanelle na ontvangst van de bestelling aan de klant een bevestiging van levering stuurt, op het aan door de klant opgegeven e-mailadres. Indien het door de klant verschuldigde bedrag niet bij het plaatsen van de bestelling volledig wordt voldaan wordt de bestelling automatisch geannuleerd en komt er geen overeenkomst tot stand.
Alle opgaven door Sanelle van maten en gewichten en /of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Sanelle staat er echter niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen zoals druk-, zet- of programmeerfouten op de website of in andere reclame-uitingen binden Sanelle niet.
Getoonde of verstrekte modellen of afbeeldingen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten. Bij handgemaakte producten kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.

Herroepingsrecht bij levering van producten: Op alle bestellingen bij Sanelle is de wet kopen op afstand van toepassing. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen na ontvangst van de bestelling. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U kunt het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op speciaal voor u op bestelling geproduceerde producten of op maatwerk artikelen. Uw retourzending dient conform onderstaande instructies te worden uitgevoerd.
Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren in originele ongebruikte staat en verpakking aan ons te retourneren. De kosten van de retourzending komen dan voor uw rekening. Uw aankoopbedrag (exclusief de bezorgkosten)wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw retourzending, terugbetaald.
Voorwaarden van Herroeping:
Annulering /afwijzing van bestellingen: Indien er door onvoorziene omstandigheden foutieve prijzen worden getoond op de website, behoud Sanelle zicht het recht om eventuele bestellingen die artikelen met foutieve prijzen bevatten te annuleren / af te wijzen mits binnen een periode van 12 uren na het plaatsen van de bestelling geconstateerd. Er zal de klant onmiddellijke restitutie van de eventueel incorrect betaalde gelden worden aangeboden of de optie tegen de correcte prijzen een nieuwe bestelling te plaatsen. Sanelle is gerechtigd om gemotiveerd een bestelling te weigeren of
aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.


3. Prijzen en betalingen
Alle prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW en exclusief bezorgkosten.
De door de klant verschuldigde bedragen dienen direct bij het plaatsen van de bestelling te worden voldaan via IDEAL of vooraf te worden betaald via ING-bank rekeningnummer 82.16.167 (IBAN: NL24 INGB 0008 2161 67, BIC: INGB NL2A), onder vermelding van het bevestigingsnummer welke op de opdrachtbevestiging is terug te vinden. Deze bevestiging zult u per e-mail ontvangen op het door u aangeleverde emailadres.
Wijzigingen in prijs evenals het publiceren van foutieve prijzen en modellen zijn voorbehouden. Dit geldt ook voor het publiceren van foutieve prijzen door een derde partij. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


4. Levering van producten
Sanelle zal iedere bestelling zorgvuldig behandelen en streeft naar een levertijd van 3 tot 5 werkdagen na ontvangst en betaling van de bestelling. Deze termijn zal door Sanelle in acht worden genomen, maar geldt niet als fatale termijn.
Bezorgingen worden uitgevoerd door PostNL. volgens de door hen geldende tarieven.
De verzendkosten zijn afhankelijk van het bestelde product (gewicht en grootte). Deze tarieven vindt u terug op de website en op de factuur, die u van Sanelle ontvangt.
Bij overschrijding van de genoemde levertijd heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding. De klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding langer dan 30 dagen na bevestiging van de order is.
Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn of om een andere reden vertraging ondervinden, dan zal Sanelle de klant daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen.
Indien nakoming onmogelijk is doordat het gekochte product niet beschikbaar is, zal de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld en heeft hij recht op kosteloze teruggave van hetgeen hij betaald heeft. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de
kennisgeving geschieden.


5. Bezorging, Vervoer en risico
Bezorging vindt plaat op het door de klant bij de bestelling opgegeven bezorgadres. Sanelle bezorgt enkel in Nederland mits anders door beide partijen is overeengekomen.
Het risico tijdens het transport van het door de klant gekochte product is voor Sanelle c.q. de door haar ingeschakelde derden. Op het moment van bezorging van het product gaat het risico van het product over op de klant.
Indien de klant het product niet of niet tijdig op de plaats en tijd van bezorging afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Sanelle is in dat geval gerechtigd het product voor rekening en risico van de klant op te slaan. De klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten verschuldigd.


6. Overmacht en/ of bijzondere omstandigheden
Sanelle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen naar de klant toe indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan Sanelle. Onder omstandigheden wordt onder meer verstaan het niet of beperkt functioneren van de website en de mailservers van Sanelle en storingen in het internetverkeer.


7. Actievoorwaarden
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen Tijdens een actieperiode is het reserveren van een actieproduct niet mogelijk.


8. Wet op de Privacy
Sanelle zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken